جنبش آبان را بە جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم!

کمیتە زنان پلاتفرم دمکراتیک ایران ناامیدی اکثریت مردم از اصلاحات درون سیستمی و وجود فقر … ادامه خواندن جنبش آبان را بە جنبش تحریم انتخابات تبدیل نمائیم!