تغییر در طبقات

تغییر در طبقات

نویسنده: دانیال پیروز

وضع موجود سیاسی در ایران بە زعم حاکمیت، همچون سابق پایدار است؛ اما در واقع در دهەی اخیر به طور پیوسته دستخوش تغییر واقع گشتە و بە موازات آن تغییرات گستردە اجتماعی-اقتصادی در جریان است و بە یقین اظهار “ثبات” تنها موضع سیاسی حاکمیت است. با صحیح بودن این گزارە، حقیقت چگونە است؟

وضع تحریم‌ها و اعمال آن تقریباً بر تمام وجوە معاملاتی جمهوری اسلامی، عملاً درآمد دولتی را بە نقطە بحران رسانیدە و زد و بندهای جناحی را بە غایت سوق دادە است. عدم مسئولیت‌پذیری در رٲس حکومت و نزاع‌های داخلی جریانات برای حیف و میل و چپاول بیشتر، اوضاع داخلی را بە بن‌بست منتهی نمودە و سابقە دیکتاتوری دهەهای اخیر، هیچ راهکاری برای برون‌رفت از این مسائل را باقی نگذاشتە است.

عدم توانایی دولت و کارفرمایان در پرداخت حقوق، تٲمین مواد اولیە، عدم تبادلات ارزی، کشور را با مشکلات عدیدەای همچون تورم، بیکاری، تعطیلی کارخانەها و اخراج کارکنان مواجە کردە است. حقوق معوقە شاغلان و دیگر مطالبات آنها، موج عظیمی از نارضایتی عمومی را سبب شدە و اعتراض و اعتصابات را در سراسر کشور موجب گشتە است. نیروهای تولیدی و طبقە کارگر کە قبلاً بە سختی پاسخگوی نیازهای خانوادە بودە، اینک کاملا بە زیر خط فقر سقوط کردەاند.

طبقات متوسط و یقە سفید با نزول بە طبقە پایین‌تر در تٲمین مخارج و امرار معاش با فشار مواجە گردیدەاند. در این اثنا طبقۀ مرفە کە بیشتر با حاکمیت در پیوند و مراودە هستند و توانائی استفادە از رانتهای حکومتی را دارند، توانستەاند بیشتر و بیشتر با طبقات پایین فاصلە بگیرند و از وضع موجود سوءاستفادە نمایند. شکافهای شکل‌گرفتە، تحدید یافتە و عملا حاکمیت ناتوان از گرەگشایی این وضع گشتە است.

ذکر این موارد در اینجا ضروری است کە متٲسفانە طبقە حاکم بەجای برون‌رفت از وضع موجود، با ایدئولوژی ارتجاعی و تحمیلی خود، سعی در تحمیل بیشتر شرایط بە مردم و جامعە را دارد. ابزارسازی معنویت و فروش دین از قویترین عنصر جهت مشروعیت‌بخشی بە حاکمیت است؛ بطور مشخص دین هم همچون صنعت سبب “از خود بیگانگی” می‌شود.

پدیدەهای مذهبی در واقع هستی‌های عینیت یافتەای هستند کە حسب روابط اجتماعی ظهور یافتەاند. انسانها از طریق دین تحت تابعیت و ستم آفریدە ناخودآگاە‌شان درمی‌آیند. همچنین در این مسیر، هرگونە اعتراض را تقبیح و سرکوب می‌نماید. طبق این شرایط، جامعە در آستانۀ دو قطبی شدن قرار گرفتە است؛ مالکان سرمایە و غیرمالکان. کە این نوع طبقەبندی، روابط اجتماعی جدیدی را ایجاد می‌کند.

تضاد فزایندە مالکان و غیرمالکان نقطە آغاز تنش‌ها است، زمانی کە طبقات رو بە تعالی، موانع پیشرفت را از طرف حاکمیت تلقی کنند، بە طبقۀ انقلابی بدل می‌شوند. تٲمین منافع قشر ویژە توسط حاکمیت، و در مقابل عدم پاسخگویی و مسئولیت در برابر جامعە، تضاد و تنشی فزایندە خلق کردە است.

آخوندها و قشر سرکوبگر حاکمیت، کاملاً برخوردار از امکانات رفاهی و خدمات می‌گردند و در طرف دیگر خیل عظیم مردم بدون حمایت دولتی باقی می‌مانند؛ حتی در موارد اضطراری همچون وقوع زلزلە و سیل تنها  وعدەهایی همچون چهل سال گذشتە عاید مردم حادثە دیدە می‌شود.

شرایط موجود بستر مناسبی جهت افزایش آگاهی طبقاتی فراهم می‌کند و در نتیجە اهداف مشترک تشخیص دادە می‌شود و زمینە عمل مهیا می‌گردد. اعتصاب و اعتراضات اخیر در همین راستا بودە و همبستگی میان اقشار تحت فشار، پایگاە ساختاری آنان را تقویت گردانیدە است. در فراگرد دگرگونی اجتماعی، از رهگذر شرایط متشنج کنونی، همکاری‌های بسیاری پی‌ریختە می‌شود و میان افراد و قشرهای آگاە و مستعد، نبرد و تضاد منافع نزول یافتە و رنگ می‌بازد، و اشتراکات فکری مورد توجە قرار می‌گیرد.

جهتی کە اکنون اوضاع داخلی بدان سو می‌رود، جامعەای دو قطبی، ابر تورم، فروپاشی اخلاقی و… است و این‌ها مسائلی هستند کە غیرقابل اصلاح و بهبود می‌باشند. آنچە تعین‌کنندە می‌نماید، میزان آگاهی طبقاتی و همبستگی اجتماعی، سیاست و فشارهای خارجی و میزان و شدت سرکوب‌ها است. هرچە این فاکتورها شدت و حدت یابند، همچون یک کاتالیزور بە جنبش متحد طبقە پایین و متوسط (کە در این مقطع بە طبقە پایین سقوط کردە است) سرعت می‌بخشند.

در این سیستم رژیم پلیسی حاکم، هرگونە فعالیت را بە کنترل و انحصار خود درآوردە است و فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و… تحت نظارت رژیم انجام می‌گیرد. در یک چنین شرایطی، پس از بارها اعتراض مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز، نتیجتا مبارزە سخت و خشن، تشخیص دادە می‌شود.در فرایند دگرگونی، نارضایتی‌ها کە منجر بە ناآرامی و جو متشنج می‌گردد، در نهایت وارد مرحلۀ جنبش و در نهایت بە توافق نوین ختم می‌گردد. گسست در اجتماع و تقسیم آن بە خودی‌ها و غیر خودی‌ها، تودە معترض و ناراحت را شکل دادە است کە در اوضاع کنونی اکثریت را تشکیل می‌دهند.

IrConfederal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *