باید بپاخیزیم و با آزادی خویش جهانی نو بنا کنیم

باید بپاخیزیم و با آزادی خویش جهانی نو بنا کنیم

باید بپاخیزیم و با آزادی خویش جهانی نو بنا کنیم

” … دزدهای کوچک قربانیان فقرند و دزدهای بزرگ ریشه‌های فقر، عدالت حقیقی در حذف ریشه‌های فقر است نه به زنجیر کشیدن قربانیان فقر. بە عبارتی برخورد مرد نسبت بە زن از سیستم حاکم سرچشمە گرفتە و این دو جنس را در مقبل هم قرار دادە‌اند …”

پلاتفرم دمکراتیک ایران با انتشار بیانیه‌ای کتبی ضمن گرامیداشت هشتم مارس روز جهانی زنان مبارز بر همبستگی و اتحاد زنان و خلق‌های آزادیخواه برای نیل به جهانی نوین تأکید کرده است.

” ما زنان، بردە بردگانیم!

زنها خود نیز بە یاد ندارند کە همە چیز را کجا و چگونە از دست دادند!

باید بپاخیزیم و با آزادی خویش جهانی نو بنا کنیم.

سنت ضعیفە سازی زن بە هزاران سال قبل برمی‌گردد. ضعیفگی زن بە عنوان کهن‌ترین نوع بردگی است، که ریشە در سیستم سرمایە‌داری دارد. این سنت برای حفظ قدرت در دست حاکمان و دولتمردان، و تلاشی در زمینە سرکوب جامعە از طریق تقابل جنسیتی است کە امروز شاهد بی‌حقوقی مطلق زنان در سیستم زور و سرمایە می‌باشیم.

جوامع بە اصطلاح مدرن امروزی در تب سوزان چالش و تناقض با مفهوم اصلی حیات بسر می‌برند. قدارە‌بندان سیستم ضد انسانی سرمایە برای نگە داشتن قدرت از هیچ کشتار و جنایتی دریغ نمی‌ورزند و برای ساکنین کرە خاکی و مخروب شده، ارمغانی جز کشتار، جنگ و غارت در اکثر کشورها نداشته اند. ارمغانی جز از خود بی‌خودی، افسردگی، زندگی پوچ و بی‌معنای ماشینی در کشورهای به اصطلاح مدرن و مترقی، بە همراە نداشتە است.

در بازنگری بسیار مختصری بە تاریخ معاصر می‌توان این برداشت را نمود کە هموارە و بە دلائل متعدد اعتراض بە این سیستم وجود داشتە و در مقابل بە طرق مختلف سرکوب شده است. آنچە بیش از هر چیز دیگری توجە ذهن کنکاشگر را بە خود معطوف می‌دارد همانا نقش برجستە زنان در انقلابها و اعتراضات می‌باشد کە البتە با توجە بە قانون تبعیض، ضعیفە شمردن، بە وی چون کالا و عروسک جهت تبلیغ و فروش کالا نگریستن و انواع موانع دینی و شرعی، اجتماعی و خانوادگی کە هموارە چون غل و زنجیر بر دست و پای زنان بستە شدە، وزن این مشارکت را در تحلیل صد چندان می‌نماید.

فرودستی زنان و جنس دوم دانستن آنها از گذشته‌های دور از باورهای مسلم مردان بوده و ستم‌های رواشده بر زن، از کهن‌ترین و بزرگترین ستم‌های تاریخ بشری بە شمار می‌رود. در میان زنان ایران پویشی در جریان است که بیشتر در کلمه فمینیست خلاصه شده است. اما آنچه مسلم است، این است که معنای فمینیسم در ایران آنطور که لازم است، تبیین نشده و جنبه‌های افراطی آن برجستگی خاصی یافته که در بسیاری مواقع همین جنبه‌ها، عاملی مؤثر در تأخیر رشد و تحول فمینیسم گردیدە و از طریق مدعیان آزادی زنان بە یغما بردە شدە کە البتە در این خصوص نمودهای آشکار بسیاری موجود بودە و لازم بە موشکافی بیشتر در این زمینە نیست، اما آنچە کە مورد بحث می‌باشد همانا نحوە نگرش جامعە زنان است و آنکە در این برحە حساس آنان چون نیمی از جامعە چە وظایفی بر عهدە دارند.

در سراسر جهان خطوط تمایز نبرد بین تقویت مردسالاری یا رهائی زنان کشیدە شدە است. انقیاد وحشیانە زنان بە هر شکلی کە باشد، بە طور فزایندەای بە منتها درجە اعمال می‌گردد و در تقابل با آن نفی سلطە مردان در حال افزایش است و مبارزە برای رهائی زنان از عزم بیشتری برخوردار گشتە است. روز رفع خشونت علیە زن ٢۵ نوامبر ٢٠١٩ صدها هزار انسان آزادیخواه از اسپانیا تا آفریقای جنوبی، از روسیە تا آرژانتین، از مکزیک تا ترکیە و از هندوستان تا بلغارستان برای محکوم نمودن خشونت تهاجمی مردانە و پیکار برای شکستن زنجیرهای ظلم مردسالار، بە خیابان‌ها رفتند. در شیلی هزاران زن نمایش `مسیر تجاوزگر جنسی شما` را بە اجرا در آوردند کە پس از آن در ٣۵ کشور دیگر دوبارە بە اجرا درآمد. اعتراضات عدیدەای را در سراسر جهان با پرچمداری زنان در صفوف اول شاهد بودیم کە همگی نشان از آن دارد کە مبارزە برای رهائی زنان نیروی محرکە برای ساخت جهانی نوین می‌باشد.

نظام سرمایەداری کە یکی از اهرم‌های اصلیش سیستم مرد سالاریست، نمی‌تواند بە این نوع نگرش پایان دهد و از بین بردن آن فقط با انقلابی واقعی رخ خواهد داد و آن انقلابی زنانە می‌باشد چرا کە نیاز اساسی جامعە امروز رفع استثمار انسان از انسان، تبعیض و آپارتاید جنسی، قومی، ملیتی کە توسط عاملین سیستم ضد‌انسانی سرمایە‌داری، پلیس، کشیش، قضات، رئیس جمهور و قاتلین روحی و جسمی زنان انجام می‌گیرد، می‌باشد.

دزدهای کوچک قربانیان فقرند و دزدهای بزرگ ریشه‌های فقر، عدالت حقیقی در حذف ریشه‌های فقر است نه به زنجیر کشیدن قربانیان فقر. بە عبارتی برخورد مرد نسبت بە زن از سیستم حاکم سرچشمە گرفتە و این دو جنس را در مقبل هم قرار دادە‌اند. ریشە اجحاف و خشونت مرد در قبال زن، در سیستم حاکم می‌باشد کە برای رسیدن بە آمالش هموارە از هیچ جنایتی روی گردان نبودەاند.

هر سال با اشارە مکرر بە تاریخ هشت مارش اطلاعیە‌های بسیاری بە چاپ می‌رسد و دوبارە رونقی بە آن رخداد تاریخی دادە می‌شود در صورتی کە هدف در واقع بە انجام رساندن آن رسالت کە همانا برچیدە شدن نظام نابرابر و استثمارگر است. با اتحاد و همبستگی از جنبش‌های مردمی سراسر جهان و الگوبرداری از ارتش آزادیخواه زنان در روژآوا، ایجاد خودمدیریت شورایی در هرگوشه این جهان و با اداره جامعه به دست خود، برای ساخت جهانی نوین با دستان پر توان خویش، متحد و متشکل شده و بپاخیزیم. 

آزادی زن، آزادی جامعە است!

پلاتفرم دمکراتیک ایران

شورای همبستگی ایرانیان با روژآوا، استکهلم”

IrConfederal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *