نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است و دیکتاتورهای منطقە در تلاشی سخت برای ایفای نقش و گرفتن سهم صد سال آیندە خود می باشند.

نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است و دیکتاتورهای منطقە در تلاشی سخت برای ایفای نقش و گرفتن سهم صد سال آیندە خود می باشند.

نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است و دیکتاتورهای منطقە در تلاشی سخت برای ایفای نقش و گرفتن سهم صد سال آیندە خود میباشند.

 در آستانە بە سر آمدن قراردادهای بین المللی از جملە قرارداد ننگین لوزان در سال ٢٠٢٣ و تغیرات عدیدەای کە در سیستم امپریالیستی در این مصاف صد سالە پیش آمدە باید با دقت نگریست و در تحلیل مسائل پیش ، مفهوم  سیستم فکری امپریالیسم را در راس نگرش خود قرار دهیم.

امپریالیسم یا همانا پیشرفتە ترین مرحلە سرمایە داری، یعنی انحصار سرمایە در چندین قرن گذشتە با تبلیغهای پر زرق و برق زندگی بهتر و مدرن ، سلطە غیر انسانی خویش را بر جامعە بشریت گسترانیدە و برای پیشبرد اهداف سودجویانە خود از کاهن و دانشمند تا ادبیات و فرهنگ ، از تکنیک و هنر تا محاصرە نظامی، سیاسی، اقتصادی و جنگهای بیولوژی همە را درخدمت خود قرار دادە و چون ابزار کاربردی در جهت نیل بە اهداف بهرە جستە و هموارە در حال رشد و فتح دیگر سرزمینها بودە است.

امپریالیستها کشورهای سرمایە داری میباشند کە از نظر اقتصادی توان استثمار دیگر کشورها را دارند و بە عبارتی مرحلە فرا رفت از کاربرد بهرە برداری از کار مزدی میباشد. این سیستم یا بە عبارت بهتر سیستم استثمار انسان بر انسان پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، ایدئولوژی و سیاسی بسیاری در عصر مدرن داشتە و البتە با توجە بە رقابت درونی، زمینە پیدایش نگرشی سودجویانە ترو قدم در جهت استثماری عریانتر کە جامعە بشری را در شرایطی منفعل قرار داد. 

١٤ کشور امپریالیستی در طول زمانی قریب بە صد سال و با پنج ویژگئ مشترک قدم در صحنە صدارت و مدیریت جهان نهادند.

سیستم ضد انسانی سرمایە و امپریالیست کە در واقع چند صد سال پیش از بطن فئودالیسم حاصل گشت ، سود و سرمایە خویش را از طریق کلونیاهای خویش حاصل مینمودند اما همانگونە کە بە آن اشارە شد این سیستم در صد سال گذشتە دستخوش تحولاتی گشتە کە بطور مثال میتوان بە یکی از مهمترین شکل آن تغییر کە همانا ادغام سرمایە و سرمایە گذاری فرا کشوری و قارەای است، پرداخت.

ادغام سرمایە بانکی/ کشاورزی و تجاری یعنی سرمایە مالی نوع جدید شکل امپریالیسم را تشکیل داد کە توانست بر تمامی آحاد جامعە و حکومتها نیز تاثیر گذارد. 

با ورود این سیستم بە بازار سود و سرمایە، و ادغام لاینفک آن با با ارگانهای دولتی و حکومتی نوع  مستعمرات قبلی یا همانا کلونیالیسم از ردە خارج و تسخیر بازار فروش و تولید جایگزین استعمار آنان گشتە و بە مرور رقابت نە تنها در جهت کسب سود بیشتر بلکە بسدت آوردن قدرت افزون در تقابل با دیگر رقبا گشت.

مختصر بە پیکر اصلی امپریالیست اشارە شد اما این هیولای سیری ناپذیر پس از جنگ جهانی دوم بە زعم نیاز خود و پدیدار شدن رقبای بیشتر در عرصە قدرت کم کم وارد مرحلە جدید و بە غایت وحشیانە تری گردید.

از این دوران بە بعد جهان شاهد قدرت مدارانی بود کە دارای قدرت مساوی نبودند و در جهت کسب سود و بازار بهتر، خود را بە موتور کوچک در چرخش نگە داشتن سرمایە و تجارت از طریق سود از سرمایە و البتە فرا مرزی تبدیل نمودند. بە عبارتی سیستم امپریالیستی در بطن خود سبب زایش اختاپوسی گشت کە آهستە و پیوستە عملا تمام مردم و حتی حکومتها را تحت سیطرە خود قرار داد.

پیدایش کشورهای جدید امپریالیستی و پرداختن بە سالهای ١٩٤٥ در این بحث حائز اهمیت ویژە میباشد.

در سال ١٩٤٥ انحصارهای بین المللی بسیار گستردە گشتند. در سال ١٩٤٩ انحصارات بین المللی شامل ٧٣٠ انحصار میگشت کە در طول ٧٠ سال گشتە این حجم از انحصارت بە ١١٤٠٠٠ ارتقاء یافتە بە عبارتی مونوپول و انحصار فرا مرزی/ قارەای بە حد اعلای خود رسیدە و شاید بە همین جهت پرداختن بە نظم نوین جهان بدون در نظر گرفتن رقابت خونین سرمایە کاری عبث جلوە نماید.

تغیر شکل سرمایە داری بە مونوپول جهانی و گلوبالیسم عامل انکار ناپذیر تغییر در ساختار جوامع بشری در اقصاء نقاط جهان بودە است.

امپریالیسم در مدت زمان ١٩٤٥ تا ١٩٩٠ دستخوش تحولات بزرگی گشتە، توسعە یافتە رشد نمودە و البتە تغییر نمودە است.

از سال ١٩٩٠ تمام گرایشات سرمایە گذاری رو بە بازار جهانی بین المللی بود، بازاری کە با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی صحنە را بی رقیبتر از هر زمانی نمودە بود. زمانی کە با ناامیدی طیف وسیعی از مردم از سوسیالیسم و تبلیغ و ترویج پایان تاریخ داشتن ایدئولوژی مصادف بود، برهەای طلائی جهت تولید برای بازار جهانی.

از این دوران سرمایەداران و پرچمداران نئولیبرالیسم از سرمایەگذاریهای خود بیشتر جهت قطع و یا کاهش سود دیگر رقبا جهت کسب قدرت بیشتر استفادە مینمودند و این بازار جهانی بود کە معیار تعیین کنندە این معادلە گشتە بود.

رقابتی خونین و خشمگین در میان کشورهای امپریالیستی کە هموارە کشورهای خویش را بە عنوان مرکز فرمانداری داشتە و قدرت هنوز ملی گرائی بود.

در این میان اما ١٤کشور امپریالیستی تازە بە میدان آمدە را داریم کە از سال ٢٠٠٠ بە بعد بە میزان قابل توجهی سهمشان از سرمایە گذاریهایشان تقلیل یافتە و بە این امر چون یکی از عدیدە دلایل تنش میان آنان میتوان نگریست.تنشی کە طبعا الهام گرفتە از متودولوژی این سیستم است، ماهیهای بزرگ ماهیهای کوچک را میبلعند!!

ایالات متحدە آمریکا با شعار* خداوند کشور بزرگمان را همواره تحت حمایت قرار دهد* امروز تحت رهبری تاجری سیاست نما قرار دارد. در چهار سال گذشتە قوانین مختلفی طرح و لغو گشتە و تنشهای بزرگی بین این ژاندارم و مدعی صلح جهان با اتحادیە اروپا، چین، سازمان بهداشت جهانی و ناتو را نظارەگر بودەائیم. ترامپ تمام تلاش خویش را در جهت بازگشت بە دوران قبل از سال ٢٠٠٠ میلادی مینماید و سعی در عقب راندن عقربە ساعت نمود. ایشان مدعی آنند کە بە گونەای سیستم حاکم بر تولید خارج از مرزهای خویش را بە تولید داخلی بدل نماید، سیستمی کە با دقت نظر فراوان جهت بهرە وری از امکاقنات طبیعی و نیروی کار ارزان توسط اختاپوس هشت پا در طول ٣٠ سال گذشتە مشغول بە سودآوری برتر بودە و اختلال این سیستم سرمایە گذاری و تولید دور از عقل بە نظر میآید اما شاید اطاق فکر آمریکا در این برحە حساس درست تشخیص دادە بود کە جهت ایجاد تنش آشکار با دیگر رقبا، زمینە سازی بهتر برای پوست اندازی سیستم نئو لیبرالیسم کە امروز خورە جان حکومتها گشتە ، سرکوب اعتراضات عظیم مردمی در سرار دنیا و البتە پیشبرد راحتتر و بدون دردسر اضافی معاملە قرن و تجدید قراردادهای ننگین در خاورمیانە ، از بی ثبات ترین چهرە در کاخ سفید بهرە جوید و کمدی انتخابات را پشت پردە آنگونە طرح ریزی و برنامە ریزی نماید تا چهرە سیاسی نە دمکرات خواهان و نە جمهوری خواهان این کشور را خدشە دار ننماید، تاجر نژاد پرست و سود جوئی کە در اولین سفر خویش بە آسیا از طریق عربستان سعودی با قایق طلا و نمایش رقص شمشیر خریدە شد. تاجری کە با پشتیبانی بی پردە خود از نژاد پرستی راە را بر دیگر کشورها علی الخصوص اروپا کە مقلد بی چون چرای آن کشور است بگشاید و ضدیت و تنش میان ملیتها را امری طبیعی جلوە دهد تا افکار عمومی کمتر متوجە جنگ میان قدرتهای صاحب سرمایە بودە و در این دوران بسیار تعیین کنندە مردم را بە جنگ با همدیگر مشغول نمایند ،نسخە مورد استفادە قرار گرفتە قبل از جنگ جهانی دوم دیگر بار درشرف  باز نویسی میباشد.

و اما نظم نوین کە مصادف است با اپیدمی کوویت ١٩ و معاملە قرن و وجود کشورهای تازە بە جمع امپریالیست ملحق شدە و زیادە خواه در خاورمیانە ، منطقە ای کە قلب تپندە تنش و جنگهای خانمان سوز بودە و سیستم نئولیبرالیستی بە راحتی نتوانستە با آن تقابل نمودە و بە گونە دلخواە خویش آن را تحت سیطرە خود در آورد.

دورانی کە بە افول و سقوط دیکتاتورها خواهد انجامید . از جملە دو کشوردر خاورمیانە در چند دهە گذشتە با تلاشی مزبوحانە در تلاش جهت تسخیر دیگر کشورها و یا دخالت در امورسیاسی آنان نمودەاند تا برگی برندە برای معاملە نمودن  و تضمین حکومت ننگین خویش را داشتە باشند. دخالتهای حکومت شئونیست ایران و رشد عمق استراتژیک و ایدئولوژی خویش در عراق، سوریە، لبنان، یمن و تهدید مداوم حضور و وجود این حکومت ایدئولوژیک شیعە در منطقە باعث دستاوردهای بە غایت ارزشمندی برای کهنە امپریالیسم جهانی بود، بە رسمیت شناختن اسرائیل و برافراشتە شدن پرچم این کشور در کشورهای عربی یکی پس از دیگری نمود آشکاری از توافق گوادلوپ و تغییر رژیم در ایران و بهره مند گشتن از کمربند سبز بود. حکومت حاکم بر ایران اما تاریخ مصرفش برای دیگر رقبای سرمایە دار بە سر آمدە و تغییر در مدیریت این حکومت محسوس و عیان میباشد.

ترکیە جهت تقابل با رشد احتمالی شوروی و بە دلیل موقعیت ژئو جغرافیائیش پس از جنگ جهانی دوم بە عضویت ناتو پذیرفتە گشت اما پس از پایان جنگ سرد و ظهور روسیە فاقد قدرت پیشین، نقش ترکیە کمرنگتر گشت وحاکمان کشور با علم بە این مسئلە و آگاهی در مورد تغیر نظم در سیستم، از دو دهە پیش اقدام بە همان راه حل نمودند کە ایران،  پیشقراول آن بود اما ترکیە فقط بە عمق استراتژیک بسندە ننمودە بلکە آشکارا مدعی بازپسگرفتن اراضی میباشد کە در دوران عثمانی بر آن حاکم بودند. مرز گستردەای کە بیشتر کشورهای همجوار را در بر میگیرد و جهت عملی نمودن این خواست با بهرە وری از پیشرفتە ترین ادوات جنگی ناتو، منطقە وسیعی ا زکوردستان در جغرافیای سوریە را اشغال نمودە، پایگاههای بیشماری در جنوب کوردستان واقع در عراق را تاسیس وآشکارا و بدونە واهمە از قوانین بین المللی بە امر تخریب و تصرف در آن کشور مشغول است. حملە و لشکر کشی بە لیبی و حضور پر تنش ترکیە در آبهای مدیترانە نیز از جملە تلاشهای این کشور در این دوران خطیر و سرنوشت ساز میباشد. 

با گذری کوتاە بە تاریخ،  تشابە وضعیت کنونی ترکیە با شرایط این کشور در اوائل جنگ جهانی اول مشهود است و قابل تامل البتە با این تفاوتمندی کە امروز نە تنها وضعیت اقتصادی ترکیە بسیار بدتر است بلکە حکومت حاکم از کمترین پشتیبانی مردمی نیز در عذاب و با وعدە سهیم شدن در استخراج و بهرە برداری از منابع گازی دریای مدیترانە، وعدە گسترش مرزها و بازگرداندن اراضی حذفی از ترکیە و وعدە های واهی دیگر سعی در خریدن وقت مینماید تا دور میز معاملە بتواند جایگاهی برای این قدرت دیکتاتوری در نظم نوین بە خود اختصاص دهد غافل از آنکە شرایط امروز آن کشور با صد سال پیش بە غایت فرق نمودە است . ترکیە با سیستمی اولترا فاشیستی با بهرە وری از نقاب کاذب دموکراسی بورژوازی ، اجازە تاسیس و فعالیت چند حزب را در کشور داد تا بتواند با این حربە و امتیاز عضویتش در ناتو ، بە عضویت اتحادیە اروپا نیز درآید ، حکومتی کە میز سیاستش تا چند سال گذشتە تشکیل شدە از م.ه.پ. / آ،ک،پ  و ج،ه،پ بود اما با رشد سیاسی مردم و تلاش آزادیخواهان در آن کشور حزب دیگری راه بە کابینە کشور یافت هرچند با سرکوب شدید اعضا و هواداران و حتی مجرم شمردن نمایندگان مردمی آن حزب، ه،د،پ و بازداشت نمودن اعضای مرکزی و رهبریت مواجە بود،   گویا در این میان اصل فیزیک را هم از شور و سودای قدرت از دست دادە اند کە این میز جهت سر پا ایستادن بە پای چهارمی نیز نیاز دارد. 

جنگ حزبی حکومت فاشیسم عریان ترکیە با حزب آزادیخواه ه،د،پ، بحرانهای مالی و جنگهای پر هزینە برون مرزی و دقیقە شماری اردغوان برای سال تحویل ٢٠٢٣ تحلیل را بر هر کنشگری آسان مینماید کە با توجە بە تنش سازیهای اخیر این کشور با یونان و قبرس، برخورد اتحادیە اروپا و در راس آن کشور فرانسە بە این تهدید، هم آوایئ فرانسە و مصر در برخورد با ترکیە در رابطە با لیبی، بند بازی سیاستمدارانە اردوغان با روسیە و آمریکا همگی نشان از این مسئلە مهم دارد کە وی امیدی جز پرداخت قیمت و مبادلاتی تجاری و شخصی با ترامپ را جهت رسیدن بە آمال و آروزوهایش ندارد.

البتە این محتملیست کە در گرو نتیجە انتخاباتی پیش رو در آمریکا میباشد. صورت مسئلە اما جنگ خونین اعضائ کشورهای امپریالیسمی میباشد کە یکی پس دیگری رقیبان خود را بە افلاس میکشانند و درندە خوئی و سیری ناپذیری آن بە مرحلە ای از رشد خود رسیدە کە در خود اضمحلال گشتە و یا نە در جهان پس از کروونا و در دوران تبیین نظم نوین شاید جهان شاهد تغییر هویت آین سیستم بە گونەای بیش از پیش، مکانیزە و ماشینی وضد مردمی باشد مشروط بە آنکە جهان در مقابل خزئبلیات تکنیکی، فلسفی، پزشکی و اقتصادی بردگان خود فروش این آخرین خدای بی نقاب، کرنش نمایند کە البتە اعتراضات میلیونی معترضان بە ارکان این سیستم را در بسیاری از کشورهای دنیا و مخصوصا در اروپا و آمریکا شاهد بودەائیم کە نشانگر عدم تصلیمیت در مقابل تغیرات آیندە است.

دو کشور امپریالیست خاورمیانە کە در نظم نوین بە دلائل متعدد دستخوش تغییرات چشمگیر خواهند شد طبعا ایران و ترکیە خواهند بود.

در دورانی بە سر میبریم کە با بهرە جستن از امکانات وسیع تکنیک ە تبلیغات داشتن ایدئولوژی مستقل و غیر وابسطە بە سیستم امپریالیستی غیر مدرن جلوە مینماید و شاید بە همین دلیل سلوی ژیژاک چندی پیش در یکی از مقالات پر محتوای خویش بە سیستم روژآوا چون یگانە سوسە آزادی و برابری طلب در منطقە اشارە نمود.یگانە سیستمی کە در مقابل مدرنیتە ی سرمایە داری قد علم نمودە و با وصف تمامی مشکلات و ضدیت جهان سود و سرمایە توانستە خود را بە یگانە مدعی برحق پرچمدار و پیشاهنگ آزادی و برابری ملتهای آن جغرافیای جنگ زدە  تبدیل نماید چرا کە حول ایدئولوژی مستقل و وارستە خود از  اتباع موجود و نشات گرفتە از سیستم حاکم بر جهان است و مردمیست.

شاید زمان آن فرا رسیدە کە با دیدە مردمی و انساندوستانە بە مسائل نگریست و منافع شخصی و حزبی را کنار گذاشت.بە نقل از لنین : هنگام صعود دشوار از کوهی اکتشاف نشدە کە تا کنون پای کسی بدان نرسیدە است ، از پیش امتناع ورزیم از اینکە صعود را گاه با پیچ و خم انجام دهیم گاە بە عقب باز گردیم و سمتی را کە بار اول برگزیدە بودیم، رها نمودە و سمتهای دیگر را بیاموزیم.

جهان در تب و تاب تغییری بنیادین قدم نهادە و باالطبع وظیفە هر آزاداندیشی دادن آگاهی جمعی و ارتقاء خرد مردمیست. تلاش در جهت ساختن دنیائی بهتر برای ملتهای تحت ستم در منطقە کە بتوانند با داشتن هدف مشترک کە همانا صلح و همزیستی مسالمت آمیز در جوار همدیگر میباشد، بە سربازان جنگ صد سالە آیندە بدل نگردند و بیش از این خود را درگیر جنگهای ساختە و پرداختە فاشیسم ننمودە و با اتحاد در مقابل آن اعتراض نمایند. دوران گذری کە با اتحاد احزاب و پشتیبانی مردم میتواند سرنوشت سازترین دورە عصر نوین در جابجائی و طرح نظم نوین جهانی تلقی گردد.

کمیتە زنان پلاتفرم دمکراتیک ایران 

IrConfederal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *