گذار از جامعه لیبرال به جامعه دیجیتالی توتالیتار

گذار از جامعه لیبرال به جامعه دیجیتالی توتالیتار

درعصر اپیدمی و جنگ قدرت دیجیتال زندگی میکنیم . در جهان ناگهان، کروناویروس ظاهر میشود ، در خیلی از کشورها بیمارستان های صحرایی می سازند ،شب و روز مردم را می ترسانند. لابراتورهای نظامی در خیلی از کشورها خود را آماده مینمایند نه برای مقابله با این تب جانسوز بلکه برای جنگ های بیولوژیک در آینده. در مقایسهای ابتدائی این ویروس با مرگ ومیرهای دیگر ، مرگ ومیر بالایی نداشته ،و این امر ذهن کنکاشگر را به آن وامیدارد که تعمق بیشتری نمودە و سوالی مطرح نماید که این همه بازار وحشت و ایجاد ایمنی به چه دلیل است؟ آیا سیستم ضد بشری سرمایه از همان آغازین روزهای پیدایش نامیمونش از تمامی اتفا قات طبیعی و یا خود ساخته به سرعت در جهت منافع خود آستین همت بالا نزدە و کارت را به نفع خود در بازیها بکار نبردە است؟ کاری که جنگ گرم باید انجام می داد ، تا حدوی ویروس انجام داده، مرز خیلی از کشورها بسته شد ، صنعت توریسم ٪۵۰ کاهش یافت ، به کمپانی های حمل و نقل ضربه وارد آمدە ،جنب وجوش مردم نسبت به گذشته کاهش یافته ، طبقه متوسط تا حدودی ضربه خوردە ، خیلی ها ورشکست شدند، در عوض میلیادرها، بیلیونر شدەاند. در اینجا یک سوال پیش میاید ، چرا ماسک تحمیل میشود؟ زمانیکه پزشگان آشکار اعلام میکنند که حمل ماسک بی فایده است و ضرر برای سلامتی دارد ، از کجا کیش ماسک ظهورنمود؟ چرا مرتب تبلیغ حمل ماسک را میکنند؟ ماسک تبدیل شده به آیین مذهبی، ماسک یعنی مطیع بودن و یا به عبارتی وسیلهای برای نشان دادن قدرت در بطن ترس و واهمه از مرگ مشکوکی که دامنگیر جامعه بشریت گشته. در دورانی هستیم که ما شاهد فشار مظاعف در جهت تحمیل رعایت مسائل ایمنی و پزشکی میگردیم و همزمان در کشورهای مدرن و صنعتی آواز و بانگ کمبود دستکش و ماسک حتی برای کادر درمان اذهان را به خود مشغول نمودە تمامی کارتلهای انحصاری تولید دارو به سرعت سرسام آوری بدنبال کشف واکسن ضد کروونا هستند و جائی سخن از درمان آن نیست آنهم در عصری که این سیستم چند ماە قبل از ظهور این ناجی، مدعی بود که به بالاترین پله های ترقی علم و سلامت دست یافته و سخن از مهاجرت به کرەهای دگر بود، دستپاچگی عجیبی در میان دولتمداران قابل شهود است که صد البته از دلسوزی برای بشریت سخن نمیگوید. از بین بردن اراده کامل انسان و مطیع کردن کامل انسان که هنوز به تمامی مورد فتح این سیستم قرار نگرفته ، البته مد نظر است. می گویند: تو دو انتخاب داری ، می خواهی زنده بمانی ماسک حمل کن ، اگر می خواهی بمیری ماسک حمل نکن فرد از خود سوال میکند: برای چه منظوری ماسک حمل کنم، برای امنیت خود یا برای مطیع بودن خود؟ یا من باید قانون را رعایت کنم، قانون می گوید من باید ماسک حمل کنم ، پس ، من مطیع هستم و ماسک حمل میکنم ، برای اینکه مرا جریمه نکنند چرا دولت می خواهد مرا جریمه کند ، چرا پلیس را بسیج کرده اند بر علیه من؟ بسیج پلیس بر علیه من مطیع کردن من است، در جامعه از طریق ماسک روحیه گوسفندوار جدیدی شکل میگیرد که مطیع هستند، و زمینه جامعه لیبرال را آماده میکند برای انتقال به جامعه توتالیتار. از طریق مطیع بودن، ذهنیت و زمینه جامعه آماده میشود برای تصویب هر قانونی از طریق حمل ماسک تو مطیع شدی ،مقاومت دیگر نمی کنی ، مرتب با ترس زندگی .میکنی ، روحیه مقاومت را از دست میدهی.یعنی تو مطیع بودن و بردگی را قبول می نمائی

.برای درک بهتر موضوع اشارە به مطلب ذیل قابل تامل مینماید

آزمایش معروف ابن سینا و ترس دائم

دو بره شبیه هم را در دو قفس قرار دادند و دقیقاً به یک شیوە تغذیه شدند. اما یکی از بره ها قفسی با یک گرگ را در آن میدید. در ابتدای آزمایش ، وزن هر دو بره تقریباً یکسان بود. پس از مدتی ، آن بره ، که گرگ را نمی دید ، خوش روح و چاق بود دیگری که دائماً گرگ را می دید ، افسرده ، بی تحرک ، لاغر و حتی پشم هایش نامرتب بود. این آزمایش ثابت می کند که حالت روانی تأثیر زیادی بر وضعیت فیزیولوژیکی بدن دارد آنها با مردم از طریق رسانه های گروهی و تبلیغات ویروس همین کار را می کنند.و مردم مرتب در حال ترس و استرس هستند .نگه داشتن انسانها در ترس و استرس دایمی باعث انواع بیماریها میشود ترس اقتصادی،ترس از جنگ ، ترس بیکاری، ترس بیماری، ترس ….ترس…ترس

روس غیر قابل دید الا با عمومی در فضای جهان موج میزند، آمادەباش عمومی در مقابل وی افسردگىودرماندگی ،، حسی از یأس عدیگریست در فضای جهان آژیر جنگ سیستم بر علیه مردم و تغییر قدرت به نف ضتجهیزات پزشکی خبر از تغییرات غیر قابل اغما

قدارەبندانصاحبپولوسرمایهبیشتراست.جنبهجسمانیانسانتابهاینحددراو ِجخودقراردرهیچ دورانی تا به این اندازه، بدن انسان عامل تهدید نبوده است و ترس از ، بهترین راه پیشگیری را در رسانههای خود فروخته خویش، به نام فاصله گذاری تبلیغ مینمایند، ترس عظیمی در میان نگرفته استز سر اجبار دوری می کندهر کس از دیگری بطور ناخواسته و اعامل انتقال ویرس مینگرند.مردم بوجود آمدە و همه به یکدگر چون گیردترین وضعی ِت خود هر بدنی را به مثابه تهدیدی علی ِه دیگری در نظر میرو ِح جمعی شهرنشینان در انفرادی شناسند که هر آن ممکن است شده اند و هر بدنی را همچون دشمنی می ها بدونه اینکه خود بخواهند با عاملُکشنده همدستانگار انسانری را نابود کندزندگ ِی دیگ چیز مشکوک و آلوده همه ، شودگیرند و لمس کردن به مثابه رخنه در امنی ِت جانی دیگری در نظر گرفته میاز هم کناره می انسانهاو با جمع بودن یعنی خودکشی. است یروس کرونا ” در قام ِت دوران است ، “و دلهره و بیم همگی محصو ِل این ،حقارت ، ترس ،فقر ،خشونت ،جویی، دروغ ستیزهشان در یک نقطه با یکدیگر اشتراک ترین مبارزۀ جمعیها در فردیکند و انسانای بزرگ زندگی انسان امروز را تهدید میمخاطرهتواند عام ِل انتقال این ویروس هولناک باشددارند؛ اینکه جسم ما از هم بیزار و هرکسی می ، عوامل کلان شهرها سایه گستردە و سکوتی مصنوعی و دستاز به جامعه تزریق گشته زندگی جمعی برمرگ بیش از هر زمانی پیدایش ویروس دیگر سرخط خبرها نیست، آنچه مد نظر است عدم تجمع و فاصله از همدگر میباشد. ی در پی بیماریها و دهشتناک از تخریب محیط زیست تا ظهور پ این وضعیتکه در جهان کنونی و در این شرایط زمانی همه آکاهیم عملکرد قرن ها انباشت سرمایه و قدرت مذهب و بی لیاقتی و استبداد اپیدمیهای رنگارنگ در جدول بلند بالای انواع ویروس کوویت، .را قطعه قطعه کرده اندت و انسانیت عطبیصفت و بی کفایت است که در پی سود و قدرت بیشتر پیکر زالواقلیتی شدن ” قرار گرفته انداند و یا در آستانۀ قربانیاحساس می کنند ” یا قربانیو انسانها اجتماع انسانیدوران از انگیزترین ترین حال ِت خود و بی دفاع ترین حالت قرار گرفته است و این مسأله هراسها در زبونوجود انسان.را رقم زده است عصر مدرن کاپیتالیستی

یکی از اهداف «برنامه ریزان جهانی»انتقال از کنترل سنتی به کنترل دیجیتالی است و نگه داشتن انسانها

حداقل و نه حداکثر در الگاریتم «زامبی و غریزی »است.چرا نه حداکثر ؟ این بحث جداگانه است که نگه داشتن انسانها حداکثر در الگاریتم «زامبی و غریزی » خطر بزرگی برای «برنامه ریزان جهانی» دارد » در جهان نانو-تکنیکی و دیجیتالی بازارهای جدیدی در حال شکل گیری است ، که بازارهای کنترل بر افکار و رفتارهای انسانی از زمرە مهمترین اهداف صاحبان قدرت میباشد. پر ارزش ترین کالاها در جهان .دیجیتالی کنترل بر افکار و رفتارهای انسانی است که رقابت شدیدا شروع شده است

از زمان پیدایش ایده «ترقی» وظایف این بوده که جوامع وارد مرحله جدیدی از مناسبات و تکنولژی بشوند . این ایده «ترقی» می بایست در تمام کشورهای جهان گسترش پیدا میکرد. بعدا گروهی اعلام کردند که ایده «ترقی» شامل همه کشورهای جهان نمی تواند باشد و فقط کشورهای محدود و در نتیجه این انشعاب در جهان بوجود آمد و خیلی از کشورها راه خود را برای «ترقی» انتخاب کردند.نمونه انرا در قرن ۰۲ در شوروی و کشورهای اروپای شرقی دیدیم امروز ایده «ترقی» بر ضد خود تبدیل شده .بخاطر انحراف از ایده اصلی خود و به ضد ترقی تبدیل شدە است. ایده «ترقی» آمریکایی که بر ۳ اصل بنیادین یعنی.«دمکراسی، وام و پول ومصرف» به بن بست رسیدە و جهان را با بحران های بنیادی روبرو نمودەاست

جهان با سرعت زیاد در حال تغییرات بنیادین میباشد. بجای افسوس خوردن و در تحلیل رە به خطا رفتن،

بهتر است دکترین و دیدگاه نوین برای رشد و آگاهی مردمی را پیشه نمائیم. وگرنه عقب خواهیم ماند و از هم فرو خواهیم پاشید. کوشش در بازخوانی مسائل با در نظر گرفتن بحرانهای سیستم حاکم و شناسائی نقاط مشترک تاریخی حل بحران در این مسیر یاری رسان خواهد بود. با وارد شدن به سیکل «آب ریز»دوره

مذاهب هم به پایان میرسد.بشریت دوهزار سال در یوغ دکترین مسیحیت بوده یعنی سیکل ماهی«حوت» دوران کنترل ومدیریت بر بشریت از طریق مذاهب و معابد مذهبی در حال اتمام است و شکل کنترل ومدیریت بر بشریت در حال انتقال به جهان دیجیتالی و اطلاعاتی می باشد. در دوران قبل از جوامع صنعتی منشاء ثروت زمین بوده ؍ و در دوران جوامع صنعتی منشاء ثروت انرژی بوده و این دوران در حال اتمام است . و فرم این دوران اطلاعاتی جهان امروزاطلاعات شخصی بودە و منشاء سرمایه مانک اطلاعات و کدهای اینترنتی برای کنترل رفتار انسانی خواهد بود. نمونه آشکار گردآوری اجباری اطلاعات شخصی مردم و ثبت نام در آپهای مختلف را در دوران اوج اپیدمی شاهد بودیم، به عبارتی اگر در این زمینه یعنی سرمایه اطلاعات نقضی موجود بود ، آن نیز به یمن کرونا برطرف گردید. بخاطر همین در عرصه جهانی رقابت های شدیدی بین پلاتفرم های اجتماعی- جهانی دیجیتالی مثل گوگل؍ فیسبوک ؍ اینستاگرام ؍ توییتر و غیره … برای کنترل بر رفتار انسانی افزایش یافته است.آمریکایی ها حتی تحمل وجود تیک/ توک چینیها را هم ندارند

نه ایران و نه اروپا پلاتفرم اجتماعی دیجیتالی ندارند ؍ روسیه وچین دارای چندین پلاتفرم اجتماعی دیجیتالی هستند.امروز کنترل ومدیریت مردم ایران بوسیله پلاتفرم های جهانی دیجیتالی مثل گوگل؍ فیسبوک ؍ اینستاگرام ؍ توییتر انجام میشود و این بنوبه خود امنیت مردم ایران چه از لحاظ روحی و جسمی .و فکری را به حداقل رسانده است

انحصار دانش در پروسه تاریخی

بیشتر از دو هزار سال است که دانش از سراسر جهان بوسیله جنگ ها و انقلابات و کودتاها بوسیله « برنامه ریزان جهانی » دزدیده وغارت شده و در دستان آنها انحصار یافته است.وقتی یک کشور یا تمدن را اشغال میکنند اول کتابخانه ها و موزه ها را غارت میکنند ؍ و مغز ها را یا می خرند یا به اسارت می گیرند.در ۱۰۰ سال گذشته شکل و شیوه غارت فکری و مادی را تا حدوی تغییر دادەاند. مرتب با ایدئولوژی های انحرافی ،اجازه انباشت و سرمایه مادی و معنوی را به دیگر کشورهای غیر مترقی ندادە، مرتب از طریق انقلابات ؍ کودتاهها ؍ اصلاحات از بالا ؍ جنگ های داخلی و خارجی باعث فرار یا مهاجرت سرمایه های مادی و معنوی آن کشور ها شدند. نمونه فرار یا مهاجرت سرمایه های مادی و معنوی از اروپای شرقی ؍ شوروی ؍ لیبی ؍ سوریه ؍ عراق و ایران ؍ …. غیر قابل انکار بودن این ادعاست. و این محافل پشت پرده یا برنامه ریزان جهانی بخاطر غارت سرمایه های مادی و معنوی آن کشورها بخش بزرگی از مردم جهان را عقب مانده وبیسواد نگه داشته و جوامع هرم برداری ساختند و مرتب با تصفیه و آموزش نخبه گان ؍ آنها را تحت کنترل خود نگه داشتند. و با ساختن ایدئولوژی های انحرافی این مردمان را همیشه از لحاظ فکری ؍ در جنگ و تضاد نگه داشتهاند. مردمان جهان چندین هزار سال است که دنبال حقیقت هستند که حقیقت چیست ؟ بخاطر نبودن دانش کامل در انسانها در روند تاریخی هزاران فرقه و گروه های فکری- فلسفی و مذهبی ساخته شده ؍ و انسان ها تلاش کرده اند تا حقیقت را در یابند که انسان کیست و چه اهدافی دارد.آیا این ْسوال را از خود نمودەائید که چرا واتیکان ۶۰ کیلومتر کتابخانه زیر زمینی دارد؟ نخبگان دانش نسبی ومحدود دارند یعنی در چهار چوب مدیریت خود و نه بیشتر. انبوه مردم دانش تکه تکه دارند که فقط در چهار چوب شغل و حرفه خود و نه بیشتر کارائی دارد. و البته رواج وپروش این گونه از دانش آموزی نیز در مسیر خدمت به سیستم بودە و از همان شعار پر برکت تفرقه انداختن و حکومت نمودن سر چشمه گرفت. به ظاهر آنگونه به نظر میرسد که متخصص ارتوپتی از آرنج به پائین برای بالا بردن ضریب امنیت سلامت بیمار بهتر است اما در بطن این متخصص سازی در جزئیات ، اصل انفصال و عدم اطمینان به خود و وابسطگی چندین کادر پزشکی براح حل یک مشکل مشترک مد نظر است، دقیقا همچون بنا نمودن چندین کارخانه وسایل یدکی یا ابزار ریز در نقاط مختلف کشورهای عقب نگه داشته شدە یا همان غیر مترقی که همگی در تولید یک وسیله چون مداد به هم وابسطه باشند. سیستم مخوف و ضد بشری و ضد محیط زیست که در ظاهر مدافع سلامت انسان و وسیله کارآفرینی جلوە مینماید اما در اصل چیزی جز فلاکت و سیه روزی برای ساکنینن کرە خاکی نبودە به مرحله انفجار .از بحرانهای عدیدە خود گشته و امروز در حال پوست اندازی و تغییر ماهوی خویش میباشد

آمریکا کهنه امپریالیسم فرسودە دیگر ابر قدرت جهانی نیست دیگر آن ویژگیهاو رفتار ابر قدرت جهانی را یکی پس از دیگری از خود وا مینماید و به نظر میرسد در سوالات کلیدی و امنیتی دیگر نه نقش کلانتر ، بل نقش سرگردنه بگیر را میپسندد. قدرت و ایمپریوم غرب را آهسته و پیوسته با دیگر شرکا تقسم مینماید، در خاورمیانه با استفادە بسیار کاربردی از کمربند سبز و کارت برندە جمهوری اسلامی ، صهیونیستها را به آرزوئی که از زمان موسی در پی آن بودە و سرزمین مقدس را هدف زندگی خود قرار دادە بودند نائل نمود و اعراب را که در طول صد سال گذشته با تشکیل دولت/ ملت سرگرم خود بزرگ بینی نمودە و هر چند قبیله را در جغرافیائی کوچک مبدل به دولت مستقل نمود تا از اتحاد آنها و همخوانی این ملت بزرگ در دراز مدت سود جوید و امروز شاهد اتحاد اعراب یکی پس از دیگری با اسرائیل میباشیم. به عبارتی بخشی از قدرت جهانگیر خود را در منطقه خاورمیانه به اسرائیل عطا نمودە و خود در آیندە فقط وظیفه کنترل نخبگان آن سیستم را بازی خواهد نمود. فروپاشی قدرت غرب را شاید در این تقسیم قدرت بتوان شهود نمود اما طبعا سوالی همزمان در ذهن ایجاد میگردد، چرا؟

اگر در آمد ناخالص ملی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ٪۴۰ بود ، امروز در آمد ناخالص ملی آمریکا با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت ٪۱۵ است.در صورتیکه در آمد ناخالص ملی چین ٪۲۵ است. از لحاظ اقتصادی چین در مقام اول قرار دارد. آمریکا در مقام دوم قرار گرفته است. طبق نظریه کارشناسان اقتصاد جهانی پیش بینی میشود که رشد اقتصادی هند در عرض پنج سال آیندە از آمریکا بیشتر خواهد شد.به آمار های صندوق بین المللی پول رجوع کنید آمریکا بدهکارترین کشور دنیا است ، یعنی ورشکسته است . ۲۸ تریلیون دلار بدهکاری دارد، هر سال یک تریلیون دلار به بدهکارهایش اضافه میشود. آمریکا فعلا با چاب دلار خود را نگه داشته و ماندن دلار بعنوان ارز جهانی صحبت از مدت زمان کوتاهی در بازار بین الملل دارد. از لحاظ تکنولوژیک چه نظامی و غیر نظامی ابر قدرت نیست.از لحاظ تکنولوژیک نظامی به نقل از کارشناسان نظامی آمریکا، ۱۰ سال از روسیه عقب افتاده است. از لحاظ تکنولوژیک چین و

کشورهای جنوب شرقی آسیااز آمریکا پیشرفته تر میباشند. آمریکا با شانتاژ می خواهد جلوی رشد انها را .بگیرد

میان حکومت حاکمه و آحاد عظیم مردم فقیر و مهاجران، بحرانهای عظیم اقتصادی که البته مسبب آن همانا سیستم نیولیبرالیسم میباشد چرا که چون گذشته اجازە به امپریالیسم نمیدهد که یگانه سهم خوار دستاوردهای جنگ و بحران باشد بلکه امروزە این اختاپوس بیرون از سیستم است که سهم اصلی را بدلیل صاحب . سرمایه بودن نصیب خود مینماید

منتصب نمودن بی ثباتترین چهرە در کابینه دولت در حد اقل صد سال گذشته در آمریکا ، ترامپ، نژادپرستی که آشکارا از راست تندرو دفاع میکند و میدان تنش را به بهترین نحو برای روبروئی حکومت و مردم باز نمودە ، به عبارتی بحران سازی اما کنترل شدە که بتوانند تحت کنترل خود در این دوران تا بتوانند ضریب شانس ادامه حیات کثیف خود را بالا برند. کشته شدن سیاهپوستان و مهاجرین داستان جدیدی در آمریکا نیست اما خفه نمودن جورج فلوید در زیر زانوان پلیس و گرفتن فیلم از کل ماجرا و رسانه ائی نمودن آن نیز چندان طبیعی جلوە نمینماید. اعتراضاتی لجام گسیخته در اکثر ایالتها و ایجاد ترس و رعب و وحشت درطبقات فوقانی جامعه مقروض آمریکا، پردە از ادامه برنامه درازمدتی دارد که اولین گام در آن .جهت شاید با انفجار برجهای دوقلو در ۱۱ سپتمبر ، رقم خورد

اعتراضات عظیم مردمی از شرق تا غرب کرە خاکی و مسموم را قبل از ظهور حضرت کوویت ۱٩ جهان شاهد بود. آمریکای جنوبی با پیشقراولی زنان در اعتراضات، ۰۰۰،٤۰۰،۲ کارگر گرسنه و معترض در هند با پرچمهای سرخ به میدانها ریخته بودند، خاورمیانه سالهاست در زیر چکمههای متجاوزان و نایبان سرمایه در آتش جنگ جهانی سوم میسوزد، در قلب اروپا و مظهر دموکراسی، فرانسه جلیقه زردها روز قبل از به کلیسا رفتن، هر شنبه به خیابانها هجوم می آوردند و چه موقعیتی بهتر از

دوران اپیدمی برای پایان دادن به اعتراضات و پس از آن کنترلی مطلق بر انسان برای رسیدن به آماج ضد انسانی خود؟ ترامپ می خواهد به قرن ۱٩ برگردد. پیروزی و باخت او در انتخابات پیش رو و ناآرامیها و اعتراضات عظیم مردمی که پس از جنگ ویتنام در آن کشوربی نظیر بودە ، سیاست به غایت بی ثبات برونمرزی با متحدین و کنش عمیق با ناتو و از همه مهمتر جنگ قدرت پنهان در زیر پوست دیپلماسی با چین از جمله مسائل مهمی میباشند که در آیندە نه چندان دور تاثیر مستقیم آنها را در پیکرە این سیستم نظارە خواهیم نمود. مدل مصرفی و غارتگری امریکایی خطری برای موجودیت خود جهان شده و جلوی رشد جهان را گرفته است. بازیگران پشت پرده دیر زمانیست که تصمیم گرفته اند تا امریکا را به کشور منطقه ای تبدیل کنند و این پروسه البته با انتصاب تاجر سیاست نما به مرحله اجرا درآمد. تمامی شعارها و وعدەهای انتخاباتی وعدەای جز مرکزیت قدرت در چهارچوبه کشور و نظارت از طریق نایبان بر امور .خارج از مرزهای آمریکا را نداشت، تغییر سیستم نئولیبرالیسم به سیستمی توتالیتر و کنترل گرا

آمریکا با ادعای بزرگترین قدرت جهان را در چند سال گذشته ، باید مورد تحقیق و کنشگری ریزبینانه .تری قرار دهیم

آمریکای به اصطلاح «پیشرفته» حتی نتوانست با سیستم پزشکی خود بر علیه کرونا مبارزه نماید، آمریکا هر ماه یک تریلیون دلار پول بدون پشتوانه چاپ نمودە و به بازار تزریق مینماید ؍ پشتوانه این پولها اما جای سوال اصلی است؟ نوسانات بسیار متغیر در نصب ضریبهای مالیاتی واردات و بازیهای خشن لفظی با دیگر دولتمداران، عدم ثبات در مورد اقامت سربازانش در کشورهای دیگر از جمله افغانستان، عراق، سوریه و ایجاد حس ناامنی در میان متحدین چندین سالهاش، کشورهای عربی و خلیج فارس ، مخدوش شدن ارتباطات آن کشور با اتحادیه اروپا، بیرون آمدن از عضویت دفاع از محیط زیست و سازمان جهانی بهداشت و باج خواهی از کشورهای اروپائی به دلیل عضویت در ناتو و تامین منافع مشترک آنها پس از جنگ جهانی دوم تا به امروز ووو از جمله خطاهای لفظی و فی البداهه مترسکی چون ترامپ نمیتواند تلقی گردد بلکه این امور پردە از آغاز پوست اندازی و تغیر سیستم حاکم است، بلوک شرق و از بین رفتن آن شانس ادامه حیات و ترکتازی سیستم نئولیبرالیسمی را با امکان دسترسی به بازار جهانی و بدون رقیب محیا نمود و امروز شاید برای رونمائی از سیستمی به مراتب ضد مردمی تر، کلانتر صد سال گشته شاید با نزول مقامی راە را بر پیشبرد اهداف سود و قدرت جویانه هموارتر نماید. ترامپ متعلق به انترناسیونال سیاه است

انترناسیونال سیاه کسانی هستند که ناسیونالیست ها و فاشیست های جهان را سرمایه گذاری میکنند.در جنگ جهانی دوم فاشیست های جهان و اروپا را سرمایه گذاری کردند. از جمله وظایف عمدە ترامپ از همان آغازین روزهای تبلیغات ریاست جمهوری، محدود کردن امریکا بود. با دست گذاشتن بر نقطه دردناک جامعه ، بیکاری و وعدە فراهم نمودن بازار کار و برگرداندن کارخانجات و سرمایه آمریکا به درون مرز، که البته امری غیر ممکن میباشد و کشیدن دیوار و حائل میان مکزیک و آن کشور، هدف نشان دادن تغیر بود ، تغیری بنیادین. سیستم راهبردی و پارلمانی امریکا را نباید به دمکرات و جمهوریخواه تقسیم نمود. تقسیم باید بدین صورت باشد: نیروهای فراملیتی مالی و نیروهای ناسیونالیستی امریکائی. نمایندگان این دو نیرو در دو حزب حضور دارند. برنامه ریزان جهانی سالهای متمادیست با سیاە نمودن خط فکری چپ و با سوء استفادە از نام کشورهائی که در آنها سیستم سوسیالیستی پا گرفت و شکست خورد سعی در نا امید نمودن مردم از تقابل با سیستم امپریالیستی نمودە اند و همزمان بر کشور چین سرمایه گذاری نمودە و نقش تعیین کنندە در رشد اقتصادی آن کشور از طریق سرمایه گذاریهای خود در آسیای شرقی و

چین داشتهاند و شاید سکوت اعجاب انگیز این ابر قدرت در تمامی زمینه ها به همین جهت است که در کمال آسایش سرگرم گسترش جادە تجارتی ابریشم خود بودە و کشورهای فقیر را یکی پس از دیگری در سرمایه گذاری خویش که به شکل وام پرداخت مینماید فرو میبرد و همزمان در تکوین و بدون عیب و نقص نمودن سیستم پولی خود به دیجیتال در تلاش است. همان برنامه ریزان جهانی که زمانی امریکا را

ساختند.اکنون دارند بوسیله ترامپ امریکا را از داخل آمادە تغییرمی نمایند یعنی جنگ التقاتی. طبق نقشه برنامه ریزان جهانی ، بعد از فروپاشی بلوک شرق ، بلوک غرب هم باید از هم فرو بپاشد. ۱۱سپتامبر .اولین اخطار از طرف برنامه ریزان جهانی به امریکا بود

برنامه ریزان جهانی » دارای انحصار دانش کامل هستند و از آن برای کنترل بشریت و ادارە جهان به .بهترین وجه ممکن بهرە می برند

از آنجا که تنها روش تأمین بودجه کسری بی سابقه در آمریکا در حال حاضر از طریق چاپ تریلیون ها دلار بدون پشتوانه است ، تدابیری دیگری وجود ندارد ٫ فقط دستگاه چاپ پول بر این اساس ،قیمت طلا افزایش خواهد یافت ، تورم افزایش خواهد یافت و قیمت کالا های ضروری بالا خواهد رفت. اما در رشد اقتصاد ایالات متحده تاثیری نخواهد داشت ؍ در عوض ، از دست دادن اعتماد به دلار منجر به فروپاشی .بقایای سیستم قدرتمند آمریکا خواهد شد

آمریکا با چاب بدون پشتوانه دلار بعد از جنگ دوم جهانی ملت های جهان را غارت کرد و از طریق این کاغذ سبز ثروت ملت ها را فقط با داشتن دستگاه چاب غارت نمود. کشورهایی کهسعی کردند مقاومت .نمایند، با کودتاها ؍ انقلابات و جنگ ها از بین برده شدند

جنگ جدید در اروپا و بی ثباتی اروپا و عدم تداخل آمریکا چون گذشته

تحلیل کوتاه از بحران بین اتحادیه اروپا و ترکیه و یونان بحران بین اتحادیه اروپا و ترکیه از یک طرف ، یونان و ترکیه از طرف دیگر در حال افزایش است . ایا ما بزودی شاهد جنگ جدیدی در اروپا خواهیم بود.جنگ بین یونان و ترکیه باعث فروپاشی ناتو خواهد بود.ترکیه غیر قانونی چندین مراکز نفتی یونان را در دریای مدیترانه اشغال کرده و حاضر نیست از انجا خارج شود. کشتی های جنگی فرانسه و یونان بحال آماده باش در آمده اند و اروپا به ترکیه اولتیماتوم داده که اگر از خاک یونان خارج نشود انوقت تحریمات علیه ترکیه را شروع خواهد نمود. این تحریمات در سه بخش خواهد بود. تحریمات بر علیه شخصیت های ترکیه ؍ برعلیه صادرات ترکیه ، برعلیه صدور انرژی و صنعت توریسم . این تازە امپریالیسم زیادە خواە منطقه، ترکیه وابسته به بازار خارجی و توریسم است. صنعت توریسم درجهان دیگر مثل سابق نخواهد بود.در جهان عرضه و تقاضا در حال کاهش است. در ترکیه وضعیت اقتصادی بدتر شده و درآمد با سرعت رو به کاهش است. ترکیه احتیاج دارد که جایی را غارت نماید.هدف پروژه نئوعثمانیسم برای دستیابی به ثروت و بازارهای جدید است. در حال حاظر چنین به نظر می آید کهجنگ اجتناب ناپذیر است.ترکیه در بحران اقتصادی شدید قرار دارد. اگرتحریمات اروپا بر علیه ترکیه شروع گردد آنوقت ترکیه هم سلاح ۴ میلیون مهاجر بر علیه اروپا را استفاده خواهد کرد برای بی ثباتی اروپا و ترکیه هم در آستانه ورشکستگی قرار خواهد گرفت. .و جریان ضد ترکی در تمام اروپا افزایش خواهد یافت. مراکز و نهادهای تجاری ترکیه را در تمام اروپا به خطر خواهند انداخت. آنوقت نوبت نظامیان ترکیه است که حرف آخر را بزند.سنت «دمکراسی» ترکیه یعنی کودتا. و مزید بر تمامی امور ذکر شدە اختلافات میان حزبی و انشعابات در حزب آ،ك،پ و شکست اخیر ارتش آن کشور در عملیات موسوم به پنجه ببر در منطقه هفتانین کوردستان زمینه را برای انفجاری سیاسی در آن کشور فراهم نمودە و ترافیک دیپلماسی از بیروت تا اربیل و از کشورهای خلیج تا آنکارا را نخست وزیر فرانسه آقای مکرون عهدە دار گشته نه !!مدعی نظم جهانی، آمریکا

معبد صوفیه

بشریت هم چنان درگیر کرونا ویروس است ؍ و هیچ دولتی و مذهبی نتوانسته این مسئله را حل کند و حتی سیستم پزشکی در جهان عاجز از حل مسئله کروناویروس است.در این اوضاع و احوال امروز؍ جهان برای مبارزه با چالش ها نیازمند به همکاری و همبستگی بیشتر دارد ، تا اختلافات و درگیری جهان در

شرایط حساس امروز اما افکار خود را منعکس نمودە به معبد صوفیه و سیاست پوپولیستی طیب آردوغان آتاتورک در زمان خود برای گریز از تشنج، ان معبد را تبدیل به موزه کرد و تصمیم او در مورد آن اقدام، مورد احترام

مسلمانان و مسیحیان قرار گرفت ما امروز شاهد آن هستیم که دیگر ابزار مذهب نه برای حل تضادها در جهان و جامعه ؍ بلکه برای سیاست های پوپولیستی استفاده میشود بشریت امروز دنبال ایده نوین انسانی است برای خروج از بحران و بن بست. دیگر نه جنگ و نه دین نمیتواند چهرە کریه خود را پشت نقابهای رنگارنگ بپوشاند. همزمان تنشها در اروپا میان مردم و مهاجرین بالا گرفته و به حدی از انزجار و تنش گشته که در هفته گذشته شاهد سوزاندن قران در دانمارک و سپس در سوئد بودیم، اتفاقاتی که سهل انگارانه از کنارش نمیتوان عبور نمود بلکه باید چون بستر سازی هرج و مرج در لایههای مختلف جامعه و سرگرم نمودنشان به خطر ویروس و اسلام نگریست و فراموش ننمائیم که با بکار گیری شگرد ضد یهودیت توانستند جرقه جنگ جهانی دوم را زدە و دست به نسل کشی زنند. همه «ایسم ها» با شکست روبرو شده است.حاکمان جهان غیر مستقیم اعلام کرده اند که می خواهند ٪۸۰ از جمعیت جهان را به دلیل غیر ضروری بودنشان از بین ببرند.سیستم سرمایه برای نجات خود و خروج از بحران ؍ والبته تغییر در خود این روند را شروع نمودە.ولی با وصف تفاصیل ارائه شدە نباید از یاد برد که تا کلیت این سیستم به اصطلاح مدرن کاپتیالیسمی را با تمامی مشتقات آن نشناسیم ،نخواهیم توانست راە گریزی برای جستن .زندگی در شان انسان را در آیندە جهان بیابیم

تقابل با این سیستم تحلیل درست از جزئیات و راهکارهایش بودە و گرد مدرنیته دمکراتیک جمع شدن،

خوشبختانه گروههای متعددی بر ضد کلیت این سیستم دیرزمانیست مشغول به فعالیت و دادن آگاهی به مردم میباشند و امید که این گروە آزاد اندیش نیز بتواند از ترس ویروس کروونا به اندازە سیستم حاکم بهرە جسته و با شکستن تابوی ترس و استفادە از برخورد غیر مسئولانهی تمامی کشورهای پیشرفته با مردم در دوران اوج اپیدمی، رە به افکار مردم یافته و نشان دهند ویروس کوویت ۱٩ همان سیستم پول سرمایه میباشد و مرگ و میری که مردم را از ان میترسانند شاید پس از تزریق واکسن بیلگیت دامنگیر بشریت.گردد

بالا رفتن نرخ بیکاری در اروپا، کاهش چشمگیر امکانات کمکهای اجتماعی به بیکاران و بازنشستگان، افزایش چشمگیر تنش و درگیری میان بومیان این قارە مدعی آزادی و دمکراسی با مهاجرین و پناهندگان، افلاس اقتصادی یونان و مقروض شدنش به بانک جهانی، برکسیت و خروج انگلیس از اتحادیه و عدم همکاری این کشورها با همدیگر در دوران اپیدمی، ساختار اتحادیه اروپا را نیز بیش از پیش زیر سوال بردە است. پیشنهاد تشکیل ارتش مشترک از جانب دو کشور قدرتمند آلمان و فرانسه نیز شاید دلیل دیگری .در جهت بستر سازی تغییر سیستم باشد

و اما در این دوران بحرانی وتغیر سیستم و بالطبع تعیر قدرت در میان قاره ها، اسرائیل را عملا چون مرکز کنترل و مسئول اجرای نظم در خاورمیانه داریم که با دشمنان خونیش یعنی دول عربی آهسته و پیوسته به توافقات لازم رسیدە اند، خاورمیانه که در صد سال گذشته هموارە مرکز تنش و جنگهای خونین بودە و امروز تاریکترین و مخوفترین دوران خود را به سر میبرد در منطقهای اسراتژیک ملت کورد را را در خود جای دادە. ملتی که در چهار کشور تقسیم گشته و هموارە در جهت آسیمیلا نمودن و انقراض نسلش از هیچ جنایتی چشم پوشی نگشته، ملتی که آخرین دستاوردهای سیستم ضد بشری پول و سرمایه در فن آوری بمب و گاز شیمیائی در هر چهار کشور متخاصم بر علیه این ملت بکار گرفته شدە است، با بهرە جستن از جنگ ویژە و خریدن قدرت طلبان خودفروش و خودی،هموارە تخم تفرقه و کشتار از خود را در کارنامه صد ساله خود داشته و فشار اقتصادی و نرخ بالای بیکاری و دیگر معضلات اما هموارە در تلاش برای اثبات هویت خود بودە و امروز با در پیش گرفتن سیستم به غایت انسانی و دموکراتیک خود مدیریتی چون تنها نور امید در دل تاریکی میدرخشد و قطعا با داشتن دیسیپلین و ایدئولوژی خواصی که تا امروز

بکار گرفته ، در این دوران سخت و خطرناک برای کلیه جامعه بشریت میتواند بهترین آلترناتیو در قبال .سیستم کنونی و تنها وسیله برای تقابل با سیستم جایگزین در آیندە جهان گردد

ای آفتاب حسن برون آی دمی ز ابر کآن چهرە مشعشع تابانم آرزوست کمیته زنان پلاتفرم دمکراتیک ایران ۲۰۲۰/۱۰/۰٩

IrConfederal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *