♦️فراخوان به اقدام مشترک جهت متوقف کردن ماشین اعدام و سرکوب  در ایران و آزادی بدون قید و شرط دستگیرشدگان اخیر در کوردستان و تمامی زندانیان سیاسی خلقهای ایران!
 
♦️طی یک ماه و نیم اخیر بیش از ۱۰۰ نفر اعم از زن و مرد و جوان که قلبشان برای ایجاد تغییر در جامعه و میهن اشغال شده شان میتپد، در کوردستان توسط  اطلاعات رژیم دستگیر شده اند، گزارشها حاکی از آن است که دستگیریها در کوردستان همچنان ادامه دارد. دستگیر شدگان به مکانهای نامعلومی برده شده اند و خوانواده هایشان از وضعیت ایشان بی اطلاع هستند. دستگیری فعالین اجتماعی و سیاسی با اعمال خشونت اطلاعات بر دستگیر شدگان صورت گرفته است. علاوه بر این طبق گزارشات آمده، درهمین هفته ها و همزمان با موج دستگیریها در کوردستان، پنج زندانی سیاسی بلوچ  نیزدر زاهدان اعدام شده اند.
♦️ اعدامهای اخیر در بلوچستان و دستگیریهای  فعالین سیاسی و اجتماعی درکوردستان وتشدید فشار بر خلقها، ادامه سیاست سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در سراسر ایران و به ویژه  دربین خلقهای تحت ستم میباشد.
♦️رژیم بسیار خوب میداند که موج عظیمی از نفرت و انزجار در میان خلق  کورد وخلقهای ایران نسبت به حاکمیتش نهفته است. آتش هرگز خاموش نشده ی خشم خلق کورد که از همان روزهای نخست با حمله جنایتکارانه رژیم به کوردستان درشکل دفاعی مشروع زبانه کشید و رسمیت و تثبیت رژیم را در کوردستان به آتشی همیشگی کشید، آتشی که تا کنون هم هرچند زیر لایه های خاکسترسرکوب و وحشیگریهای رژیم و همچنین شرایط پاندومی کرونا پنهان شده است، اما هرگز از حرارتش کاسته نشده و در اشکال گوناگون، رژیم و اشغالگریش را در کوردستان به چالش کشیده است. لذا رژیم با دستگیری جوانان و فعالین سعی در مهار کردن انفجار خشم خلق های تحت ستم  در برابر سیاستهای ضد انسانیش را دارد، که امیدی بسیار واهی است و رژیم هرگز به اهدافش نخواهد رسید، چرا که اعتراضات توده ها  هر چند به صورت غیر منسجم و سازمان داده نشده، اما به طور همیشگی در اشکال گوناگون در سراسر ایران و کوردستان از سوی قشرهای مختلف جامعه در جریان بوده و است.
سیاستهای حاکمیت مطلقه فقیە درعرض ۴۲ سال جنایت، چنان جامعه ایران را در اعماق بحرانهای گوناگون فرو برده است و مصائب جامعه سرمایه داری را تشدید نموده است، که فقر، بیکاری، اعتیاد، زن آزاری، کودک آزاری، بی خانمانی، کارتن خوابی و گور خوابی و دهها معضل اجتماعی دیگرفاکتورهای مشخصه جامعه ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشند. و این فاکتورها موجب خیزش تمام اقشار خلق ها در ایران خواهد شد وبا برطرف شدن
♦️محدودیتهای پاندومی کرونا خیزشهای وسیع و منسجمی در راه خواهد بود. با توجه به ویژگی های خاص کوردستان، از جمله سازمان یافتگی نهادینه شده در فرهنگ مبارزاتی خلق کورد، رژیم جمهوری اسلامی اولین حمله هایش را به خیال خودش به منظور پیشگیری و علاج واقعه قبل از وقوع به سوی جوانان و زنان و مردان فعال در کوردستان آغاز کرده است، که خیزشهای آتی خلقهای تحت ستم در ایران را از سخنگویان و پیشروان خود محروم سازد. این واقعیتی غیر قابل انکار است که رژیم از کوردستان وحشت دارد.
♦️ ۴۲ سال، اجرای  سیاست، ایجاد فقر، اسیمیلاشیون، انکار و سرکوب  علیه خلقهای تحت ستم در ایران، نتوانسته است کمترین اثری در قبول و به رسمیت شناختن رژیم از سوی خلق کورد داشته باشد، وحشت رژیم هم  از همین ویژگی کوردستان نشات میگیرد. در نتیجه برای رسیدن به اهداف خود به تشدید فضای امنیتی، حکومت نظامی اعلام نشده و دستگیری و خشونت علیه فعالین اجتماعی و سیاسی در کوردستان متوصل شده است. آنچه که هیچ گونه تردیدی در آن نیست، این است که خلق کورد و همه خلقهای ایران  به هیچ وجه تسلیم خواسته های رژیم نشده و به مبارزات خود منسجمتر و سازمان دهی شده تر ادامه خواهند داد.
در هرصورت دستگیریها باید متوقف شوند و اجازه داده نشود که فعالین در بند تنها بمانند. باید به یاری  کسانی که به خاطر فعالیتهای مدنی، دفاع از باورهایشان، اعتراض به نابرابری و تبعیض در شرایط  نامعلومی به سرمیبرند و با توجه به درنده خویی رژیم در مورد زندانیان سیاسی واجتماعی، نگرانی در رابطه با وضعیت و شرایطشان کاملا طبیعی است، شتافت. جوانان کورد در داخل و خارج از کشوربه ایجاد کمپینهای حقوق بشری، توفان تویتری وسوسیال میدیایی دراین جهت پرداخته اند که بسیار بجا و ستودنی میباشد.
♦️ شورای  هماهنگی پلاتفرم دمکراتیک ایران نیز در این رابطه، همه ی اقشار خلق، انسانهای آزادیخواه، نهادها، احزاب و سازمانهای چپ و دمکراتیک را برای یک اقدام مشترک جهت تلاش برای آزادی  فوری و بدون قید و شرط دستگیر شدگان اخیر در کوردستان وتمامی زندانیان سیاسی در سراسر ایران و همچنین متوقف کردن ماشین اعدام  و سرکوب خلق از سوی رژیم، فرا میخواند.
 
♦️شورای هماهنگی پلاتفرم دمکراتیک ایران
9.02.2021  

🔺ایران کنفدرال
+@Ir_Confederal

IrConfederal

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *