معرفی‌نامه‌ی پلاتفرم دمکراتیک ایران

پلاتفرم دمکراتیک ایران یک نهاد سیاسی ـ مدنی است که برای ایرانی دمکراتیک و آزاد در چارچوب کنفدرالیسم دمکراتیک فعالیت می کند.

پلاتفرم دمکراتیک ایران راهکارهای تاکتیکی و استراتژیکی خود را دارا می باشد، اما مبانی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کنفدرالیسم دمکراتیک می‌تواند با گذشت زمان و طی مراحل مختلف فعالیت های ما شفاف‌تر و کامل‌تر شود.

در این مرحله، ایجاد همبستگی و گسترش همکاری با جنبش‌ها، سازمانها و احزاب دمکراتیک و آزادیخواه ایران، در عین حال تبلیغ و ترویج اهداف پلاتفرم، عضوگیری و سازماندهی شورایی و برپایی مجامع عمومی شهری، کشوری و سراسری بخش دیگری از فعالیت های پلاتفرم را تشکیل می دهد.

فعالیت های پلاتفرم در مرحله پس از حکومت اسلامی، در واقع تلاش برای برپایی شوراها، کمیته‌ها، مجالس عمومی و تشکل‌هایی است که به مجامع عمومی خود اتکا دارند و در این مجامع است که تصمیمات خرد و کلان اتخاذ می‌شوند و مستقیما به مرحله اجرا در می آیند. به عبارت دیگر همه قوانین و تصمیمات نه از بالا، بلکه از پایین اتخاذ می‌گردد. همه حق کاندید شدن و انتخاب شدن دارند. اما سازمان‌ها و احزاب سیاسی که عضو پلاتفرم هستند، نمایندگان شان وارد هیات هماهنگی و یا هیات مسئولین می‌شوند و در نهایت این پروسه به تاسیس خودمدیریتی دمکراتیک که هم تئوری و فلسفه سیاسی و اجتماعی و هم تجربه و پراتیک سیاسی و اجتماعی خود را داراست، می انجامد.

ما برای افراد و سازمان هایی که به پلاتفرم می‌پیوندند زمینه‌های مختلفی همچون جوانان، نشریه، تلویزیون، ارتباطات، ترویج و تبلیغ، سازماندهی و غیره را در نظر گرفته‌ایم. اما روشن است که فعالیت در این زمینه‌ها کاملا داوطلبانه است.

پلاتفرم دمکراتیک ایران در تلاش است تا نقش آگاهانه خود را در جهت برقراری یک دنیای عادلانه و آزاد ایفاء کند و در این راستا، از پیوستن همه افراد و نیروهای دمکراتیک و آزادیخواه به این نهاد سیاسی ـ مدنی استقبال می کند.

در همین ارتباط شرایط لازم برای عضویت هر فرد در پلاتفرم دمکراتیک ایران به شرح زیر است:

  • پذیرش رئوس راهکارهای پلاتفرم
  • فعالیت در زمینه های مختلف آزادانه و داوطلبانه است.

وظایف عضو:

از اصول کلی رئوس راهکارهای پلاتفرم دمکراتیک ایران و مصوبات آن تبعیت کند.

حقوق عضو: 

  • در بحث و اظهارنظر پیرامون مواضع و سیاست‌های پلاتفرم از طریق جلسات شرکت کند.
  • ارائه پیشنهادات و انتقادات.
  • حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در همه انتخابات پلاتفرم.
  • حق رأی مساوی در تصمیم گیری های پلاتفرم.

کناره‌گیری از عضویت:

عضویت در پلاتفرم دمکراتیک ایران داوطلبانه است. بنابراین، هر عضو می‌تواند به دلخواه  خود از عضویت در پلاتفرم کناره‌گیری نماید.